1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.beyond-europe.biz prowadzony jest przez Beyond Sp.z o.o.(adres miejsca prowadzenia działalności 66-008 Świdnica ul. Obwodowa 1). Podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9730884513, REGON 080140919, adres poczty elektronicznej: europe@beyond-europe.biz .
  1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  1.3. Definicje:
  1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1.3.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  1.3.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  1.3.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  1.3.9 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Beyond Sp.z o.o.(adres miejsca prowadzenia działalności 66-008 Świdnica ul. Obwodowa 1). Podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9730884513, REGON 080140919, adres poczty elektronicznej: europe@beyond-europe.biz
  1.3.10. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://www.beyond-europe.biz/
  1.3.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.3.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  1.3.13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  1.3.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto i Formularz Zamówienia.
  2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola *„Zarejestruj się”*. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: nazwa, imię i nazwisko, adres do dostawy produktów (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola *„Przejdź do realizacji zamówienia”* – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
  2.2.1. Konto w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
  2.2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
  2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
  3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
  3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
  3.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. Treść Umowy Sprzedaży / Zamówienia jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.4. SPOSOBY PŁATNOŚCI4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  4.1.2. Płatność na konto lub gotówką przy odbiorze osobistym.
  4.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4.1.3. Numer Rachunku mBank: 09 1140 1850 0000 3780 2100 1001
  4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl
  4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

  5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  5.1.1. Przesyłki krajowe
  – za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS  Polska, czas wysyłki 1-2 Dni Robocze; przesyłka kurierska zwykła i przesyłka kurierska pobraniowa;
  5.1.2. Przesyłki zagraniczne
  – firma nie zajmuje się wysyłką towaru za granicę.
  5.1.3. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Obwodowa 1 65-008 Świdnica – w Dni Robocze, w godzinach od 9:00 do 15:00 po uprzednim umówieniu.

  5.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
  5.4. Całkowity termin realizacji zamówienia i dostawy produktu do Klienta wynosi od 1 do 7 Dni Roboczych (dotyczy przesyłek krajowych), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
  5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
  6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: europe@Beyond-europe.biz lub też pisemnie na adres: ul. Obwodowa 1, 66-008 Świdnica. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
  6.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  6.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

  7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  7.1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.
  7.2. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne:
  7.2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu wady fizycznej Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  7.2.2. Zawiadomienia o wadzie fizycznej Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: europe@beyond-europe.biz lub pisemnie na adres: Beyond Europe– ul. Obwodowa 1, 66-008 Świdnica Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny wady fizycznej Produktu należy go również dostarczyć na powyższy adres.
  7.2.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
  7.2.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  7.3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
  7.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: europe@beyond-europe.biz lub też pisemnie na adres: ul. Obwodowa 1, 66-008 Świdnica
  7.3.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  7.3.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  7.3.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.
  7.4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
  http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  8.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Obwodowa 1, 66-008 Świdnica
  8.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
  8.3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8.4. Termin trzydziestodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia otrzymania Produktu przez Klienta, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
  8.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  8.6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.
  8.7 Pełny regulamin zwrotów opisany został poniżej.

  9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
  9.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  9.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w formie przedpłaty, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  9.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  10. DANE OSOBOWE

  10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest: Beyond Sp.z o.o.(adres miejsca prowadzenia działalności  66-008 Świdnica ul. Obwodowa 1). Podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9730884513, REGON 080140919, adres poczty elektronicznej: europe@beyond-europe.biz
  10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
  10.3. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  10.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
  10.5. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

  General Logistics Systems
  ul. Tęczowa 10, Głuchowo
  62-052 Komorniki
  NIP 785-15-61-831
  REGON 631058749

  PAYPRO S.A.
  ul. Kanclerska 15
  60-327 Poznań
  NIP 779-236-98-87
  REGON 301345068

  DialCom24 Sp. z.o.o.
  60-327 Poznań
  ul. Kanclerska 15
  NIP 781-173-38-52
  REGON 634509164

 2. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  11.2. Zmiana Regulaminu:
  11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  11.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  11.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  11.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  11.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

  Polityka prywatności

  1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.beyond-europe.biz
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Norbert Kurzymski działający pod firmą: Beyond Dental&Health sp.z o.o.(adres miejsca prowadzenia działalności  66-008 Świdnica ul. Obwodowa 1). Podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9731023291, REGON 362513466, adres poczty elektronicznej: europe@beyond-europe.biz
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz Polityka cookies).
  6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
  8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis goodlookin.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

  Polityka cookies

  1. Czym są pliki Cookies
  Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

  2. W jakim celu używamy pliki Cookies
  Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie stron internetowych Sklepu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez nasz Sklep internetowy są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
  Pliki Cookies używamy w następujących celach:
  identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
  zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
  zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;
  dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;
  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  identyfikacji użytkowników sieci społecznościowej Facebook
  Więcej o cookies dowiesz się na stronie : (http://wszystkoociasteczkach.pl/)

  Pełny regulamin zwrotu towaru

  1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Beyond Europe przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.
  2. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres mailowy podany poniżej lub adres korespondencyjny.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość powinno zostać wysłane: a) pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: Europe@beyond-europe.biz lub też pisemnie na adres: ul. Obwodowa 1 66-008 Świdnica
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Beyond Dental&Health sp. z o.o.
66-008 Świdnica ul. Obwodowa 1
Europe@beyond-europe.biz

Osoba dokonująca zwrotu towaru:
Imię …………………………………….. Nazwisko …………………………………………..
Adres ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………….. Telefon  ……………………………………….
Numer zamówienia…………………………, Data złożenia …………………………….
Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (pełna nazwa artykułu/ów w sklepie Beyond Europe) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane do zwrotu pieniędzy prosimy przesłać e-mailem na adres: Europe@beyond-europe.biz
oraz wpisać poniżej:
Numer konta:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Pełne dane właściciela konta:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………
Pełny adres: …………………………………………………………………………………………………….
Podpis (własnoręczny) i data ……………………………………………………………………………..
Przesyłkę prosimy odesłać na adres:
Beyond Dental&Health sp.z o.o.
66-008 Świdnica ul. Obwodowa 1
europe@beyond-europe.biz

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (art. 40 pkt 1 Ustawy o Prawach Konsumenta).
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zawartej na odległość, zwrócić produkt Sprzedawcy.
7. Zakupiony towar należy odesłać (np. Pocztą Polską) na adres:
Beyond Dental&Health sp.z o.o.
66-008 Świdnica ul. Obwodowa 1
europe@beyond-europe.biz

8. Ze względu na konieczność udokumentowania zwrotu przez Sprzedającego, należy dołączyć do przesyłki otrzymany paragon/fakturę oraz w/w własnoręcznie podpisany formularz odstąpienia od umowy w formie papierowej.
9. Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”
[Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.